Zijn reuk is zwak, zijn vloer gehoor daarentegen uiterst scherp.
Wie deze verhalen leest en gelooft, zou instemmen tropisch moeten met het vloer oude kinderrijmpje: De Veelvraat heet zoo, t is gewis, schilderij Omdat hij zeer vraatzuchtig.
In dit nest brengen de koningsmantel jongen den nacht love door; zoolang zij verwarming loreal noodig hebben, slaapt de moeder bij hen.In eenzame, stille gewesten en wildernissen, onverschillig of deze bergachtig knock zijn dan wel vlak, in uitgestrekte donkere bosschen, op dicht begroeide plaatsen, in steppen en woestijnen houden zij zich.De drie door Verreaux gezelschap gedoode exemplaren maak werden, met behulp van een Hond uit én hol, hoewel niet lichter uit denzelfden gang, naar buiten gedreven.De naam Jagoear is aan de taal der Guaranen ontleend, die het dier Jaguarette.Eenige natuuronderzoekers hebben maken de meening uitgesproken, dat het Fret uit Afrika afkomstig zou zijn, en zich vandaar over Europa verschil verbreid zou hebben; zij waren echter niet bij machte om voor deze meening bewijzen aan te voeren.Van de fraaie, aschgrauwe, soms naar geel zweemende grondkleur onderscheiden zich duidelijk de talrijke, ronde en hoekige, zwartbruine vlekken, welker grootte en rangschikking bij verschillende individuën zeer ongelijk kan maker zijn; op de zijden vormen zij duidelijk dwarse strepen.Het diertje herkent mijn stem uit twintig andere, weet mij spoedig te vinden en springt over iedereen heen, om bij mij te komen.
Een hongerige Leeuw is een sour duivel, zegt men in Zuid-Afrika.
Als de maken nacht invalt, verbergt hij zich op iedere plaats, die hem een schuilhoek verschaft, zoowel in het hardhouten dichtst van het woud als in rotskloven, in een verlaten vossenwoning zoowel als een door de make natuur gevormd hol.
De opzichters in een dierentuin hebben geen dier your meer te vreezen dan een woedenden Mandril.
In Sadong vindt men hem niet anders dan in vlakke, waterrijke, met tekkit hoog-opgaand oerwoud bedekte gewesten.Zij, die hem zoo onbarmhartig beschuldigen en veroordeelen, bigger bedenken hierbij niet, dat french hij op zijn wijze vloer zich eenvoudig en netjes gedraagt en zoo veel mogelijk eerlijk en braaf zijn levenspad bewandelt.Van de Gestreepte Hyena zijn geen feiten van dezen aard bekend geworden; van de Gevlekte heeft men ze echter zoo vaak bericht, dat ook in dit opzicht haar gevaarlijkheid boven allen twijfel verheven.Zoo hield Isabella gedurende langen tijd zeer veel van een klein, blank, blikken doosje, Pavy van een krom stukje hout, dat hij onder de vroolijkste kapriolen van den bodem in de lucht liet springen, door er met sour de hand op te slaan.Hoe onbehagelijk deze muziek ook was, toch had het gezelschap, dat zich op deze wijze vermaakte, iets grappigs over zich.De wilde kudden volgt hij op hare reizen, evenals de tamme.Rengger heeft verscheidene van jongs af door hem opgevoede Yagoearondis in gevangenschap gehouden.Voor het overige voedt het zich met vruchten en wortels van verschillende soort, alsook met Insecten, Vorschen, Slangen, eieren en met alle Zoogdieren en Vogels, die het overmeesteren kan.Wegens de aanzienlijke schade die het dier aanricht, wordt het bijna overal met ijver vervolgd.Wegens de schade, die deze Roofdieren aanrichten, worden zij door de Europeesche kolonisten en ook door inboorlingen make van vele stammen vrij geregeld vervolgd.Bereikt; ik zelf heb echter veel grootere individuën van deze soort gezien.Daarentegen lichter beijvert hij zich, andere wezens, zelfs menschen, nu eens door liefkoozingen, dan weer voor dreigementen naar zijn hand te zetten.Daarentegen maken zij zich in een ander opzicht zeer verdienstelijk.Alle Katten zijn hoogst ontvankelijk voor uitwendige invloeden; zij toonen een duidelijk merkbare ontstemming bij onaangename, daarentegen een groot behagen in aangename prikkels.
De soort, die in beroemdheid op de Pharao-rat volgt, en deze in Indië vervangt, is de Mungo, de Mungoose der Engelschen (Herpestes mungo).
Toen het mannetje uit zijn met watten gevoerde slaapstede trad, stonden tropisch de beide dieren een kort tijdje stom van verbazing op de achterpooten tegenover elkander, waarop een hartelijke omarming en een verscheidene malen herhaald gekus volgden.

[L_RANDNUM-10-999]